Bản mẫu biên bản thỏa thuận mua bán đất theo quy định pháp luật

biên bản thỏa thuận mua bán đất
Hiện nay hoạt động giải trí mua và bán và chuyển nhượng đất đai diễn ra liên tục trong đời sống hàng ngày. Mẫu giấy thỏa thuận hợp tác về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một mẫu sách vở thiết yếu giữa 2 bên mua và bán nhà đất và được lập khi 2 bên đã thỏa thuận hợp tác xong điều kiện kèm theo mua và bán, mẫu giấy thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất …
Dưới đây là những mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác mua và bán đất cùng hướng dẫn cách viết cụ thể để những bạn tìm hiểu thêm để việc mua và bán đất diễn ra thuận tiện, nhanh gọn .

Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là gì?

Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất là mẫu giấy được lập ra để thỏa thuận về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Mẫu giấy thỏa thuận nêu rõ thông tin của bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng, người làm chứng, thông tin về mảnh đất chuyển nhượng… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại đây.

 • Mẫu hợp đồng mua và bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chiếm hữu nhà
 • Thủ tục Cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất
 • Hợp đồng cho thuê ( cho thuê lại ) quyền sử dụng đất

Nội dung của giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu giấy thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất là mẫu văn bản sách vở thiết yếu giữa 2 bên mua và bán nhà đất và được lập khi 2 bên đã thỏa thuận hợp tác xong điều kiện kèm theo mua và bán đất. Mẫu cần lập bảo vệ khá đầy đủ những thông tin sau đây :

 • Giá chuyển nhượng và phương pháp giao dịch thanh toán ;
 • Trách nhiệm nộp thuế và nộp lệ phí ;
 • Điều khoản về quyền sử dụng đất chuyển nhượng ;
 • Việc giao và ĐK quyền sử đất ;
 • Phương thức xử lý tranh chấp hợp đồng ;
 • Lời cam kết của những bên tham gia trong hợp đồng ;
 • Chữ ký của hai bên mua và bán

Mẫu giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
—————-

GIẤY THỎA THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … .. tháng … … năm … .. tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chúng tôi gồm có :

 1. Bên chuyển nhượng / nhận đặt cọc ( Bên A ) :

Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

 1. Bên nhận chuyển nhượng / đặt cọc ( Bên B ) :

Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. Sinh năm : … … … … … … … … … … … … .
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
III. Người làm chứng ( hoặc hoàn toàn có thể Bên làm chứng là Công ty ) :
Ông ( Bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. Sinh năm : … … … … … … … … … … ..
Chứng minh nhân dân số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sau khi luận bàn hai bên chúng tôi đồng ý chấp thuận triển khai những thỏa thuận hợp tác sau đây :

 1. Bên A đồng ý chấp thuận chuyển nhượng cho Bên B quyền sử dụng đất tại địa chỉ : … … … … … ..

tin tức : Chiều rộng : … … .. m Chiều dài : … … …. m Tổng diện tích quy hoạnh : … … .. mét vuông
Theo Giấy tờ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2. Giá chuyển nhượng : … … … … … … … … … … …. đồng .
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )
Giá chuyển nhượng trên là giá chuyển nhượng … … … … … … … … … … … … … … .
Bên B giao trước cho Bên A số tiền đặt cọc để đảm bao giao kết và thực thi Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là : … … … … … … … … … … … … … … … … đồng .
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )
Số tiền còn lại là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. đồng .
( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. )
Bên B sẽ thanh toán giao dịch đủ cho Bên A số tiền còn lại ngay sau khi hoàn thành xong thủ tục công chứng Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất so với lô đất nói trên cho Bên B .

 1. Thời hạn đặt cọc theo Giấy thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và Giao nhận tiền đặt cọc này có hiệu lực hiện hành trong thời hạn … … … … … .. ngày thao tác kể từ ngày ký .
 2. Nếu vì bất kể nguyên do nào Bên A không liên tục triển khai việc chuyển nhượng hoặc có yếu tố tranh chấp, khiếu nại tương quan đến lô đất nói trên thì Bên A phải trả lại số tiền đặt cọc cho Bên B và bồi thường cho Bên B một số tiền bằng số tiền đã đặt cọc .

Và ngược lại nếu Bên B không tiếp tục nhận chuyển nhượng nữa thì bị mất toàn bộ số tiền đã đặt cọc cho Bên A.

 1. Hai bên cam kết thực thi đúng theo những thỏa thuận hợp tác nêu trên. Nếu có phát sinh tranh chấp trong quy trình triển khai, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau. Trong trường hợp không xử lý được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu Tòa án có thẩm quyền xử lý .
 2. Giấy thỏa thuận hợp tác này được chia làm hai ( 02 ) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một ( 01 ) bản và có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .

Bên A
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cách điền giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mẫu giấy thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng phải ghi rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên sau khi diễn ra hoạt động giải trí chuyển nhượng, mua và bán. Và sau cuối là ký kết khi 2 bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng, đồng ý hàng loạt những pháp luật của hợp đồng và cam kết thực thi .
Ngoài thông tin cá thể của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng thì bên làm chứng cũng cần ghi rõ họ tên, năm sinh, số chứng tỏ nhân dân và địa chỉ. Tiếp đó là những thông tin về mảnh đất được chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, thời hạn đặt cọc, những thỏa thuận hợp tác về yếu tố tranh chấp, khiếu nại … Các thỏa thuận hợp tác càng rõ ràng, cụ thể sẽ càng thuận tiện cho hai bên trong quy trình triển khai chuyển nhượng .
Nếu những bạn có nhu yếu bán đất hay cho thuê đất cần thỏa thuận hợp tác đặt cọc trước thì hai bên cần thỏa thuận hợp tác ký kết mẫu giấy biên nhận đặt tiền để làm địa thế căn cứ xác nhận việc đặt cọc và số tiền đặt cọc, ngoài thông tin về hai bên tham gia đặt cọc và nhận đặt cọc thì trong mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc phải có thêm thông tin người làm chứng, ghi rõ số tiền đặt cọc, gia tài bán và thời hạn thanh toán giao dịch nốt số tiền còn lại để triển khai xong thanh toán giao dịch .
Bên cạnh mẫu giấy thỏa thuận hợp tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì với những đơn vị chức năng thao tác trong nghành nghề dịch vụ thiết kế xây dựng hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch và xác nhận hết hạn thời hạn Bảo hành khu công trình được lập ra để ghi chép lại những thông tin về việc nghiệm thu sát hoạch khu công trình khi hết hạn bh .
Mẫu biên bản nghiệm thu sát hoạch và xác nhận hết thời hạn bh khu công trình cần ghi rõ tên khu công trình, thành phần tham gia nghiệm thu sát hoạch và chất lượng khu công trình được nhìn nhận .
Hồ sơ chuyền nhượng quyền sử dụng đất

– Hồ sơ nhu yếu công chứng : 01 bộ hồ sơ nhu yếu công chứng cho văn phòng công chứng, gồm :
+ Phiếu nhu yếu công chứng hợp đồng, thanh toán giao dịch theo mẫu ;
+ Dự thảo hợp đồng ( nếu có ) ;
+ Bản sao sách vở tuỳ thân ;
+ Bản sao giấy ghi nhận quyền sử dụng đất ;
+ Bản sao sách vở khác có tương quan đến hợp đồng mà pháp lý lao lý phải có .
– Hồ sơ ĐK quyền sử dụng đất gồm :
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất .
+ Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
+ Giấy tờ khác, như chứng tỏ nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên …

Biên bản thỏa thuận mua chung 1 mảnh đất có phải công chứng?

Thưa luật sư, cho tôi hỏi về mẫu biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về việc mua chung một lô đất ? Mẫu này có phải xin xác nhận hay công chứng không ? xin cảm ơn
Căn cứ khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 pháp luật :
Việc công chứng, xác nhận hợp đồng, văn bản triển khai những quyền của người sử dụng đất được thực thi như sau :
Hợp đồng chuyển nhượng, Tặng cho, thế chấp ngân hàng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất phải được công chứng hoặc xác nhận, trừ trường hợp kinh doanh thương mại bất động sản lao lý tại điểm b khoản này ;
Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, hợp đồng quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp ; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất, gia tài gắn liền với đất mà một bên hoặc những bên tham gia thanh toán giao dịch là tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bất động sản được công chứng hoặc xác nhận theo nhu yếu của những bên ;
Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và gia tài gắn liền với đất được công chứng hoặc xác nhận theo lao lý của pháp lý về dân sự ;
Việc công chứng thực hiện tại những tổ chức triển khai hành nghề công chứng, việc xác nhận triển khai tại Ủy ban nhân dân cấp xã. ”
Theo đó, chỉ những trường hợp trên mới bắt buộc phải công chứng, xác nhận. Còn biên bản thỏa thuận hợp tác giữa hai bên về việc mua và bán chung một lô đất không bắt buộc phải công chứng, xác nhận. Tuy nhiên, để bảo vệ tối đa quyền và quyền lợi hợp pháp cho hai bên thì bạn nên tiến ahfnh công chứng, xác nhận biên bản thỏa thuận hợp tác này .

Thủ tục cấp bìa đỏ cho đất ở

Xin chào luật sư, Tôi xin tư vấn như sau : bố, mẹ tôi có để lại cho tôi một mảnh đất mà chưa có bìa đỏ vậy giờ đây tôi muốn làm bìa đỏ thì thủ tục như thế nào ạ ? Mong luật sư tư vấn giúp ạ. Xin chân thành cảm ơn nhiều .
Trường hợp thứ nhất, mái ấm gia đình bạn có một trong những sách vở chứng tỏ quyền sử dụng đất thuộc về mái ấm gia đình bạn theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì mái ấm gia đình bạn chỉ cần làm hồ sơ xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất tại phòng Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường cấp huyện nơi có đất. Hồ sơ gồm :
Đơn xin cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất theo mẫu ;
Giấy tờ chứng tỏ quyền sử dụng đất ;
Chứng minh thư nhân dân / hộ khẩu ;
Trích lục map địa chính ;
Bản kiểm tra thực trạng sử dụng đất ;
Tờ trình ý kiến đề nghị xét cấp giấy ghi nhận .
Trường hợp thứ hai, mái ấm gia đình bạn không có sách vở về quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng của mái ấm gia đình mình, nhưng có địa thế căn cứ đất sử dụng không thay đổi, lâu bền hơn, không có tranh chấp theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 thì mái ấm gia đình bạn có quyền làm hồ sơ nhu yếu công nhận quyền sử dụng đất so với đất đang sử dụng. Hồ sơ gồm :
Đơn xin công nhận quyền sử dụng đất theo mẫu ;
Giấy tờ chứng tỏ quyền sử dụng đất : sử dụng không thay đổi, vĩnh viễn, không có tranh chấp, tương thích với quy hoạch sử dụng đất tại địa phương, có xác nhận của địa phương ;
Chứng minh thư nhân dân / hộ khẩu ;
Trích lục map địa chính ;
Bản kiểm tra thực trạng sử dụng đất ;
Tờ trình ý kiến đề nghị xét cấp giấy ghi nhận .

Đất trên là đất do bố mẹ bạn để lại cho bạn, nếu có di chúc chỉ để riêng cho bạn thì không cần xét đến những người thừa kế khác.

trái lại, nếu không có di chúc thì mảnh đất sẽ được chia theo pháp lý, bạn cần có sự đồng ý chấp thuận của anh, chị em cùng hàng thừa kế với mình để hoàn toàn có thể triển khai thủ tục ĐK cấp giấy ghi nhận quyền sử dụng đất .
Trên đây là hàng loạt nội dung tư vấn của Luật Trần và Liên Danh, Hy vọng mẫu hợp đồng mua và bán đất viết tay trên sẽ hữu dụng với bạn đọc .
Nếu bạn đọc còn bất kể yếu tố nào vướng mắc hoặc có câu hỏi tương quan đến nội dung tư vấn của chúng tôi. Bạn đọc xin vui mắt liên hệ với qua địa chỉ hotline để được tư vấn nhanh gọn và hiệu suất cao nhất .Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*