Xác định hạn mức đất ở tính thuế

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng – Đoàn luật sư Thành Phố Hà Nội vấn đáp yếu tố này như sau :
Theo pháp lý về đất đai, hạn mức đất ở là diện tích quy hoạnh đất tối đa mà hộ mái ấm gia đình, cá thể được Nhà nước giao làm đất ở, hoặc được Nhà nước công nhận là đất ở .
Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh lao lý về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở so với trường hợp thửa đất trong khu dân cư có đất ở và đất vườn, ao liền kề trên địa phận tỉnh đó .

Nếu đất đang sử dụng có diện tích cao hơn hạn mức đất ở, thì sau khi trừ đi phần diện tích theo hạn mức, phần còn lại gọi là diện tích đất vượt hạn mức.

Điểm a, Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 53/2011 / NĐ-CP quy định hạn mức đất ở tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo đó, hạn mức đất ở làm địa thế căn cứ tính thuế so với trường hợp đất ở đang sử dụng trước ngày 1/1/2012 được xác lập như sau :
– Trường hợp tại thời gian cấp Giấy chứng nhận mà Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh đã có lao lý về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện tích quy hoạnh đất ở trong Giấy ghi nhận được xác lập theo hạn mức công nhận đất ở thì vận dụng hạn mức công nhận đất ở để làm địa thế căn cứ tính thuế .
Trường hợp hạn mức công nhận đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì vận dụng hạn mức giao đất ở hiện hành để làm địa thế căn cứ tính thuế ;
– Trường hợp tại thời gian cấp Giấy chứng nhận mà Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh đã có lao lý về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở và diện tích quy hoạnh đất ở trong Giấy ghi nhận được xác lập theo hạn mức giao đất ở thì vận dụng hạn mức giao đất ở để làm địa thế căn cứ tính thuế .
Trường hợp hạn mức giao đất ở đó thấp hơn hạn mức giao đất ở hiện hành thì vận dụng hạn mức giao đất ở hiện hành để làm địa thế căn cứ tính thuế .

Mức thuế suất

Tại Khoản 1, Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Điểm a, Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định thuế suất đối với đất ở (bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh) áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:

Bậc thuế Diện tích đất tính thuế (m2) Thuế suất (%)
1 Diện tích trong hạn mức 0,03
2 Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức 0,07
3 Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức 0,15

Vào thời gian ông Thuấn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( 25/10/2011 ), hạn mức giao đất ở mới ; hạn mức công nhận đất ở so với thửa đất có vườn, ao trong khu vực dân cư vận dụng Quyết định số 58/2009 / QĐ-UBND ngày 30/3/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. TP.HN ( có hiệu lực hiện hành từ ngày 9/4/2009, hết hiệu lực hiện hành ngày 18/8/2012 ) .
Theo Điều 1 của Quyết định số 58/2009 / QĐ-UBND, hạn mức giao đất ở mới làm địa thế căn cứ giao đất ở cho hộ mái ấm gia đình, cá thể khu vực những phường trên địa phận TP. TP.HN mức tối đa là 90 mét vuông .
Theo Điểm b, Khoản 1, Điều 2 của Quyết định này, hạn mức công nhận đất ở so với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao trong khu dân cư được hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004 tại khu vực Q. HĐ Hà Đông là 180 mét vuông .
Để xác lập hạn mức tính thuế và diện tích quy hoạnh đất ở làm địa thế căn cứ tính thuế phải địa thế căn cứ vào diện tích quy hoạnh đất ở ghi trong Giấy ghi nhận là đất ở được giao mới hay đất ở được công nhận .
Trường hợp đất ở đang sử dụng có diện tích quy hoạnh cao hơn hạn mức giao đất ở, hoặc cao hơn hạn mức công nhận đất ở, sau khi trừ đi phần diện tích quy hoạnh theo hạn mức, thì phần còn lại gọi là diện tích quy hoạnh đất vượt hạn mức .
Theo thông tin ông Thuấn phân phối, Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất do Ủy Ban Nhân Dân Q. HĐ Hà Đông cấp ngày 25/10/2011 cho ông Thuấn ghi hàng loạt diện tích quy hoạnh thửa đất 613,2 mét vuông là đất ở, nhưng ông không nêu đơn cử diện tích quy hoạnh đất ở ghi trong Giấy ghi nhận là đất ở được giao mới hay đất ở được công nhận .

Nếu thuộc trường hợp đất ở được công nhận thì, đối với diện tích trong hạn mức là 180m2, áp dụng thuế bậc 1, thuế suất 0,03%.  Đối với phần diện tích vượt quá hạn mức là 433,2 m2 (vượt không quá 3 lần hạn mức), áp dụng thuế bậc 2, thuế suất 0,07.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* tin tức phân mục có giá trị tìm hiểu thêm với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp lý .Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*