Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất
Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất năm 2018 – Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chứng thực tại Ủy Ban Nhân Dân cấp xã

                                                    Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mới nhất

1. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất có phải công chứng không

     Theo quy định của luật đất đai hiện hành, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật mới có giá trị pháp lý.

Do đó, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất những bên hoàn toàn có thể lựa chọn công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tổ chức triển khai hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất .

2. Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất

Dưới đây là biểu mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chúng tôi gồm có :
Bên chuyển nhượng ( sau đây gọi là bên A ) :
Ông … … … … … … …., sinh năm : … … … …., CMND số : … … … …. do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … ..
Và vợ là bà … … … … … … … …., sinh năm : … … … …, CMND số : … … do Công an … … … … …. cấp ngày … … … … … ..
Cả hai ông bà cùng ĐK hộ khẩu thường trú tại : Số … … … … … … … …. ,
Bên nhận chuyển nhượng ( sau đây gọi là bên B ) :
Ông … … … … … … …., sinh năm : … … … …., CMND số : … … … …. do Công an … … … … … cấp ngày … … … … … ..
Và vợ là bà … … … … … … … …., sinh năm : … … … …, CMND số : … … do Công an … … … … …. cấp ngày … … … … … ..
Cả hai ông bà cùng ĐK hộ khẩu thường trú tại : Số … … … … … … … …. ,
Hai bên đồng ý chấp thuận thực thi việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo những thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1:

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

Quyền sử dụng đất của bên A so với thửa đất theo … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Cụ thể như sau :
– Thửa đất số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Tờ map số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
– Địa chỉ thửa đất : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Diện tích : … … … … … … … … … … … mét vuông ( bằng chữ : … … … … … … … … … … … …. )
– Hình thức sử dụng :
+ Sử dụng riêng : … … … … … … … … … … … …. mét vuông
+ Sử dụng chung : … … … … … … … … … … … … mét vuông
– Mục đích sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
– Thời hạn sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Nguồn gốc sử dụng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Những hạn chế về quyền sử dụng đất ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

ĐIỀU 2:
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. đồng
( bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. đồng Nước Ta ) .
2. Phương thức thanh toán giao dịch : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3. Việc giao dịch thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự triển khai và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý .

ĐIỀU 3:

VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Bên A có nghĩa vụ và trách nhiệm giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng sách vở về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời gian … … … … … … … … … … … … … ..
2. Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm ĐK quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 4:

TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí tương quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên … … … … … … … chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp .

ĐIỀU 5:

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quy trình thực thi Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không xử lý được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu toà án có thẩm quyền xử lý theo lao lý của pháp lý .

ĐIỀU 6:

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về những lời cam kết ràng buộc sau đây :
1. Bên A cam kết :
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;

1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 
1.3. Tại thời gian giao kết Hợp đồng này :
a ) Thửa đất không có tranh chấp ;
b ) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo vệ thi hành án ;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
1.5. Thực hiện đúng và rất đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .
2. Bên B cam kết :
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng thực sự ;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và những sách vở về quyền sử dụng đất ;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc ;
2.4. Thực hiện đúng và khá đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này .

ĐIỀU 7:

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này .

            Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

      Bên B

       (Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/ PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Ngày … … … … tháng … … …. năm … … … …. ( Bằng chữ … … … … …. … … )
Tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Tôi … … … … … … … … …., là … … … … … … … … … … …

CHỨNG THỰC

– Hợp đồng … … … … … … … … … … … … được giao kết giữa :
Bên A : Ông / bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Giấy chứng minh nhân dân số … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Bên B : Ông / bà : … … … … … … … … …. … … … … … … … … … … … … … … … …
Giấy chứng minh nhân dân số … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
– Các bên tham gia hợp đồng, thanh toán giao dịch đã cam kết ràng buộc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về nội dung của hợp đồng, thanh toán giao dịch .
– Tại thời gian xác nhận, những bên tham gia hợp đồng, thanh toán giao dịch minh mẫn, nhận thức và làm chủ được hành vi của mình ; tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và đã ký / điểm chỉ vào hợp đồng, thanh toán giao dịch này trước mặt tôi .
Hợp đồng này được lập thành … … … bản chính ( mỗi bản chính gồm … …. tờ, …. trang ), cấp cho :
+ … … … … … … …. bản chính ;
+ … … … … … … …. bản chính ;
Lưu tại Phòng Ủy Ban Nhân Dân xã, phường, thị xã 01 ( một ) bản chính .
Số xác nhận … … … …. quyển số … … … .. – SCT / hợp đồng, GD
Ngày … … … … tháng … … …. năm … … … … .

                                                                                                      CHỦ TỊCH/ PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.
5
/
5
(
2

bình chọn

)Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*